Strona główna Aktualności Pobieranie Plików Galeria 20 Luty 2017r., 18:43:18
Nawigacja
Strona główna
PROW 2009-2013
Aktualności
Leader 2010-2013
Nabory 2010
Nabory 2011
Lista rankingowa I 2010
Lokalne kryteria wyboru
Słowniczek
LEADER 2009 - 2010
Jak zaczynaliśmy
Założenia
Cele
Leader+ 2008
Wiadomości ogólne
Program Leader
Etapy realizacji projektu
Doświadczenia LGD
Podejście typu Leader
Powiat garwoliński
O powiecie garwolińskim
LGD
Projekty LGD
ZSROW
Analiza SWOT ZSROW
Diagnoza obszaru ZSROW
Pobieranie Plików
Statut Stowarzyszenia - LGD
Statut LGD 2009
Zarząd stowarzyszenia
Rada LGD
Inne wiadomości
Galeria
Linki
Szukaj
Ostatnie Artykuły
Lokalne kryteria wyb...
SZLAK KAJAKOWY PO RZ...
name
content
Lokalna Grupa Działania
I Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii

Lokalna Grupa Działania na terenie Powiatu Garwolińskiego funkcjonuje w formie stowarzyszenia, które posiada osobowość prawną i nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”. Założycielami stowarzyszenia są osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze powiatu garwolińskiego, reprezentujące interesy poszczególnych środowisk lokalnych. Swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy powiatu garwolińskiego tj. miasto i gminę Pilawa, Żelechów oraz gminy: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Sobolew, Trojanów, Wilga.

I.1.1 Nazwa LGD Lokalna Grupa Działania nosi nazwę „Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego”. Skrócona nazwa brzmi Stowarzyszenie „Wspólnota Powiatowa”. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Garwolin. Adres do korespondencji 08-400 Garwolin, ul. Sikorskiego 39.

I.1.2 Status prawny LGD Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000110979 dnia 10 maja 2002 r. Zmiana statutu i składu zarządu stowarzyszenia w KRS nastąpiła w dniu 31 maja 2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy. Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku publicznego.

I.1.3 Data rejestracji w sądzie Zebranie założycielskie LGD Stowarzyszenia RAZEM odbyło się 28 listopada 2005 roku. Założyciele podjęli uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia RAZEM. Wybrali 7 osobowy Zarząd Stowarzyszenia, Komisje Rewizyjną i upoważnili trzech założycieli do złożenia dokumentów rejestrowych w KRS. Nad rejestracją stowarzyszenia czuwały Urszula Zadrożna, Karolina Mikulska i Elżbieta Janakowska. Dokumenty rejestrowe zostały złożone w Sądzie Gospodarczym dnia 20 grudnia 2005 roku.

25 stycznia Sąd wydał Zarządzenie (sygnatura at. WA XIV Ns Rej. KRS 21608/05/914) o zwrocie wniosku z powodu nieprawidłowo wypełnionych formularzy rejestrowych. Zarządzenie to jednak do nas nie dotarło (zwrot z poczty), odebraliśmy je dopiero 3 marca 2006 r. z tablicy ogłoszeń KRS.

10 marca 2006 r. ponownie złożyliśmy poprawiony wniosek o zarejestrowanie LGD w postaci Stowarzyszenia RAZEM (sygnatura akt WA XIV KRS 3689/06/014) jednak Sąd 26 kwietnia 2006 r. wydał postanowienie (sygnatura jak wyżej) o odmowie dokonania wpisu z uwagi na to, że są już zarejestrowane stowarzyszenia o takiej samej nazwie, również w województwie mazowieckim.

W dniu 5 maja 2006 roku ponownie odbyło się spotkanie członków założycieli LGD, którzy postanowili zmienić nazwę stowarzyszenia na RAZEM DO SUKCESU i ponownie złożyć wniosek o zarejestrowanie w KRS. Wniosek taki złożyliśmy 12 maja 2006 r. (sygnatura akt WA XIV KRS 8456/06/001). Jednocześnie złożyliśmy wniosek równoległy o dokonanie zmian w statucie istniejącego już Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”. Jednak i tym razem Sąd Zarządzeniem z dnia 5 czerwca 2006 r. zwrócił wniosek z uwagi na nieprawidłowo wypełnione formularze. Obecnie zrezygnowaliśmy z dalszego poprawiania wniosku o wpis do KRS ponieważ LGD powstała w wyniku przekształcenia dotychczasowego Stowarzyszenia.

Po tym jak postanowieniem sadu został odrzucony wniosek z rejestrację LGD pod nazwą Stowarzyszenie RAZEM zdecydowaliśmy się przekształcić dotychczasowe stowarzyszenie w Lokalną Grupę Działania do realizacji zadań zapisanych w Zrównoważonej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Taka decyzja została podjęta na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 21 kwietnia 2006 r. Wtedy też zostały podjęte następujące uchwały: w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego (uchwała nr 8/2006) oraz uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i powołania nowego Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia, który w Lokalnej Grupie Działania będzie reprezentantem stowarzyszenia (uchwała nr 9/2006 i uchwała nr 10/2006).

Dokumenty o zmianę zapisów w KRS dotyczących statutu i członków zarządu istniejącego stowarzyszenia zostały złożone w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział KRS dnia 10 maja 2006 r.. Następnie 11 maja, 12 maja i 16 maja 2006 r. składaliśmy uzupełnienia do wniosku o zmianę zapisów w KRS. Ostatecznie zmiany w statucie i zarządzie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa” zostały dokonane Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział KRS dnia 31 maja 2006 r. Sygnatura sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/008175/06/939

I.1.4 Sposób rozszerzania składu LGD

Lokalna Grupa Działania może zostać rozszerzona w każdej chwili. Sposób przyjęcia nowych członków do LGD jest prosty. Wystarczy złożyć wniosek (pisemną chęć przystąpienia do LGD) i zarząd stowarzyszenia podejmuje uchwałę o włączeniu nowych członków LGD.

Zgodnie z § 10 statutu stowarzyszenia członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

• spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
• działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację (wskazanie) zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowany ZSROW lub, którego dotyczy ZSROW:
o partnera społecznego i gospodarczego w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju lub
o gminę wiejską, lub
o gminę miejsko-wiejską, lub
o związek międzygminny, lub
o inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia,
• złoży deklarację członkowską. osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

Zarząd ustala z członkiem wspierającym sposób wspierania przez członka działalności Stowarzyszenia, członkom wspierającym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz głosu stanowiącego w statutowych władzach Stowarzyszenia.

I.1.4.a Członek zwyczajny

Zgodnie z § 11 statutu stowarzyszenia nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek: złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, wykluczenia przez Zarząd: za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt b statutu stowarzyszenia oraz śmierci (§ 13 statutu stowarzyszenia).

I.1.4.b Członek wspierający

Na podstawie § 14 statutu osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek: złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, wykluczenia przez Zarząd: za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia, likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mają prawo: składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu (§ 15 statutu stowarzyszenia).

I.1.5 Potencjał administracyjny LGD

Przygotowując ZSROW określiliśmy konkretne zadania (projekty) przewidziane do realizacji przez Lokalną Grupę Działania jak również obszary (grupy) zadań, które będą realizowane przez różnych beneficjentów, np. w drodze konkursu. Podejście takie wydaje nam się bardziej efektywne i lepiej służy wypełnianiu zadań przez LGD oraz odpowiada celowi szczegółowemu w Schemacie II Pilotażowego Programu Leader+ tj. „mobilizacji ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich”. Wszyscy ci, którzy nie włączyli się aktywnie na etapie budowania strategii, będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty w Schemacie II.

Chcemy realizować typowe dla Programu Leader podejście decentralizacji decyzji i zarządzania finansami. Polegać to będzie na tym, ze Lokalna Grupa Działania otrzyma grant globalny, następnie przekaże mniejsze granty innym beneficjentom. Wtedy to LGD nie realizując własnych projektów, lub realizując je w skromnym zakresie, nie znajdzie się w konflikcie interesów z innymi projektodawcami, którym powinna pomagać w przygotowywaniu wniosków.

Realizacja zasady przeciwdziałania konfliktom interesów przez Lokalną Grupę Działania wymaga stworzenia przez nią specjalnych procedur, ponieważ z założenia organ decyzyjny LGD stanowią przedstawiciele instytucji, które mogą być ostatecznymi beneficjentami. Procedura stanowi załącznik do ZSROW. Do zarządzania Lokalną Grupą Działania (Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego) wybrane zostały osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Kwalifikacje i doświadczenie osó, które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem:

 • Stefan Gora-
  Podmiot delegujący: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rębkowskiej , Zarząd Powiatowy OSP RP.
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-400 Garwolin, Kol. Unin.
  Zakres odpowiedzialności w LGD: Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  Doświadczenie: Po skończeniu studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. Rolnictwa rozpoczął pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sobolewie gdzie pełnił funkcję dyrektora technicznego. Następnie od 1990 r. przez 9 lat sprawował urząd wójta gminy Garwolin. Od 1999 roku jest starostą Powiatu Garwolińskiego i jednocześnie prezesem Zarządu Powiatowego OSP RP. Wcześniej był prezesem Zarządu Gminnego OSP RP w Garwolinie.
  Ma doświadczenie w prowadzeniu dużych inwestycji gminnych i powiatowych takich jak: drogi, gazociągi, wodociągi, kanalizacja, rozbudowa placówek oświatowych.
  Ma też doświadczenie w organizowaniu dużych imprez kulturalno promocyjnych. Od chwili powstania powiatu jest organizatorem Dni Powiatu (imprez dwudniowa z udziałem około 10 tyś mieszkańców) oraz Mazowieckich Zawodów Sikawek Strażackich, które już po raz czwarty odbywają się w Garwolinie (impreza też na 10 tyś. Mieszkańców)
  Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe mgr inż. rolnik, studia podyplomowe z zakresu mechanizacji rolnictwa (z elementami organizacji i zarządzania) oraz z zakresu pracy w samorządzie w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
  Kurs zakresu dostosowania struktury ZOZ do funkcjonowania w formie spółki prawa handlowego
  Techniki wystąpień publicznych
  Szkolenie dla administracji geodezyjnej i kartograficznej w związku ze zmianami w ustawie.
 • Marzena Nowak-
  Podmiot delegujący: Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  Adres zamieszkania tel., e-mail: Brzuskowola gm. Borowie
  Zakres odpowiedzialności w LGD: Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.
  Doświadczenie: Ma doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej, jest wiece-przewodniczącą Rady Gminy w Borowiu i przewodniczącą Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Ma doświadczenie w aktywizowaniu społeczności lokalnej, jest inicjatorką wielu imprez masowych na terenie gminy Borowie.
  Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe mgr polonista, przygotowanie pedagogiczne.
 • Urszula Zadrożna-
  Podmiot delegujący: Związek Pracodawców Województwa Mazowieckiego Oddział Garwolin
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-400 Garwolin, ul. Sikorskiego 39 tel. 600899671, e-mail: ulazadrozna@interia.pl
  Zakres odpowiedzialności w LGD: Sekretarz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.
  Doświadczenie: 28 lat pracy zawodowej, praca na rzecz lokalnych samorządów, 5 lat pracy społecznej na rzecz młodzieży, lokalnej społeczności, członek Forum Urzędników Europejskich, członek Forum Sekretarzy Województwa mazowieckiego, sekretarz Stowarzyszenia Wspólnota Powiatowa, koordynator projektów prowadzonych przez stowarzyszenie, organizator wielu imprez masowych i cyklicznych. Ma doświadczenie w aktywizowaniu społeczności lokalnej do działań społecznych – przykładem mogą być akcje dla dzieci i młodzieży Wakacje w mieście, Mikołaj dla dzieci i inne. Współpracuje z wieloma organizacjami nie tylko o zasięgu powiatowym ale i ogólnokrajowym.
  Na bieżąco współpracuje z przedsiębiorcami powiatu garwolińskiego.
  Kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne, specjalista do spraw funduszy strukturalnych, trener organizacji pozarządowych, studia podyplomowe w zakresie informacji technologicznych, ma przygotowanie pedagogiczne.
 • Zbigniew Marciniuk-
  Podmiot delegujący:
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-400 Garwolin, ul. II Armii Wojska Polskiego 22
  Zakres odpowiedzialności w LGD: Skarbnik Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  Doświadczenie: Od 1982 roku pracuje jako nauczyciel historii i WOSu. Ma doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży. Od 2003 roku jest dyrektorem największej szkoły ponadgimnazjalnej w Powiecie Garwolińskim. Do szkoły uczęszcza ponad 2500 uczniów w systemie dziennym i zaocznym. Od dwóch kadencji jest radnym Rady Miejskiej w Garwolinie a obecnie Przewodniczącym Rady Miejskiej w Garwolinie.
  Kwalifikacje: Mgr historii specjalność nauczycielska, studia podyplomowe z zakresu nauk społecznych, rozpoczęte studia doktoranckie na wydziale Nauk Społecznych. Studia podyplomowe z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informatycznych.
 • Marian Janisiewicz-
  Podmiot delegujący: Ochotnicza Straż Pożarna w Łaskarzewie
  Adres zamieszkania tel., e-mail: Izdebno, gm. Łaskarzew
  Zakres odpowiedzialności w LGD: Członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  Doświadczenie: Rolnik, od 1991 roku prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie, pracownik Urzędu Gminy w Łaskarzewie zajmujący się inwestycjami gminnymi oraz współpracą z poszczególnymi sołectwami.
  Kwalifikacje:Średnie rolnicze, szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych.
 • Elżbieta Domaszczyńska-
  Podmiot delegujący: Urząd Gminy Miastków Kościelny
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-420 Miastków Kościelny, ul. Mickiewicza 3
  Zakres odpowiedzialności w LGD: Członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.
  Doświadczenie: Sekretarz Gminy Miastków Kościelny, wieloletni pracownik służby rolnej, znająca środowisko wiejskie
  Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i marketingu.
 • Jerzy Makulec-
  Podmiot delegujący: Prywatne Przedsiębiorstwo (podmiot gospodarczy).
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-400 Garwolin, ul. Kościuszki 53
  Zakres odpowiedzialności w LGD: Członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.
  Doświadczenie:Wieloletni właściciel firmy prywatnej, obecnie pracownik Urzędu Miasta w Garwolinie.
  Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska.
Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego:
 • Elżbieta Sitek-
  Podmiot delegujący: Urząd Gminy Miastków Kościelny
  Adres zamieszkania tel., e-mail: Przykory 65, 08-420 Miastków Kościelny
  Zakres odpowiedzialności w LGD: przewodnicząca komisji rewizyjnej.
  Doświadczenie: Skarbnik Gminy Miastków Kościelny, działaczka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykorach.
  Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 • Szymon Woźniak-
  OSP Wilga, Towarzystwo Kulturalno Ludowe, rolnik
  Adres zamieszkania tel., e-mail: Zakrzew gm. Wilga
  Zakres odpowiedzialności w LGD: członek komisji rewizyjnej.
  Doświadczenie: wójt Gminy Wilga, rolnik gospodarstwa specjalistycznego.
  Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe.
 • Marian Korycki-
  Urząd Gminy w Łaskarzewie
  Adres zamieszkania tel., e-mail: Łaskarzew
  Zakres odpowiedzialności w LGD: członek Komisji Rewizyjnej.
  Doświadczenie: wójt Gminy Łaskarzew, długoletni działacz Ochotniczej Straży Pożarnej, inicjator wielu inwestycji na terenie gminy, organizator
  Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe.

Inne osoby zaangażowane w realizację strategii:

 • Karolina Mikulska-
  Podmiot delegujący: Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-400 Garwolin, al. Legionów 30a/1
  Zakres odpowiedzialności LGD: Pracownik biura LGD
  Doświadczenie: Specjalista do spraw projektów unijnych i do spraw szkoleń.
  Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe prawnicze, studia podyplomowe z funduszy strukturalnych
 • Elżbieta Janakowska-
  Podmiot delegujący: Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  Adres zamieszkania tel., e-mail: Dudka 15a, 08412 Borowie
  Zakres odpowiedzialności LGD: Główna księgowa LGD
  Doświadczenie: Specjalista do spraw rozliczania finansowego projektów ze środków UE (rozliczała projekty finansowane z EFS, SPO ROL, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu, fundacji).
  Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe ekonomiczne Szkolenia z zakresu prowadzenia rachunkowości w ngo i rozliczania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
 • Rafał Talarek-
  Podmiot delegujący Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  Adres zamieszkania tel., e-mail: Sobolew
  Zakres odpowiedzialności LGD: Pracownik biura LGD
  Doświadczenie: Koordynator projektu ElaStan – elestyczne formy zatrudnienia w ramach programu EQUEAL
  Kwalifikacje: Wyższe politologia
 • Teresa Kołtun-
  Podmiot delegujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-470 Wilga, ul. Górna 1
  Zakres odpowiedzialności LGD: współpracownik biura LGD
  Doświadczenie: 19 lat pracy zawodowej, pracuje jako nauczyciel w szkole oraz jako kierownik GOPS. Inicjowanie i organizowanie wielu na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej m.in.akcja „Uśmiech Dziecka” – festyny ( zbiórka pieniędzy na półkolonie), „Bieg trzeźwości ”- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu , seminarium o zasięgu powiatowym „ Przemoc jako zjawisko społeczne ”. Członek Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej .
  Kwalifikacje: wyższe mgr ekonomii , inż. zootechnik , przygotowanie pedagogiczne, podyplomowe studia zarządzanie i organizacja w pomocy społecznej oraz zarządzanie oświatą
 • Norbert Wilbik-
  Podmiot delegujący: Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-400 Garwolin, ul. Romanówka 16/11
  Zakres odpowiedzialności LGD: Współpracownik LGD
  Doświadczenie: pracownik AVON Operations Polska Sp. z o.o.
  Kwalifikacje: mgr zarządzania zasobami gospodarczymi , licencjat z administracji, technik handlowiec
 • Artur Zieliński-
  Podmiot delegujący: Urząd Gminy Borowie
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-420 Miastków Kościelny, ul. Mickiewicza 3
  Zakres odpowiedzialności LGD: Współpracownik LGD
  Doświadczenie: 2 lata pracy w firmie AVON Operations Polska Sp.z o.o., od 2004 roku pracownik Urzędu Gminy Borowie
  Kwalifikacje: mgr inż. technicznych środków transportu, specjalista o zamówień publicznych
 • Iwona Kozieł-
  Podmiot delegujący: Urząd Miasta i Gminy Żelechów
  Adres zamieszkania tel., e-mail: 08-430 Żelechów, ul. Piłsudskiego 5
  Zakres odpowiedzialności LGD: Współpracownik LGD
  Doświadczenie: pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie, członek Forum Urzędników Europejskich
  Kwalifikacje: mgr pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika, specjalista z oceny efektywności i finansowania inwestycji samorządu terytorialnego, warsztaty ze studium wykonalności projektów inwestycyjnych , szkolenie z zakresu instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Doświadczenie LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:
Lp. Nazwa podmiotu delegującego Siedziba, telefon, e-mail Doświadczenie
1 Ochotnicza Straż Pożarna Zarząd Powiatowy OSP RP Wola Rębkowska, 08-400 Garwolin Stowarzyszenie ma doświadczenie w aktywizowaniu społeczności lokalnej, organizowaniu imprez masowych w swojej miejscowości oraz na terenie gminy i powiatu. Jest lokalną instytucją kultury. Zarząd Powiatowy OSP RP od dwóch lat jest organizatorem Mazowieckich Zawodów Sikawek, które odbywają się w Garwolinie.
2 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego 08-400 Garwolin, ul. Sikorskiego 39, tel. (025)6822051 w. 21 tel. 600899671 e-mail: wspolnypowiat@interia.pl www.wspolnota.garwolin.pl Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa swoją działalność rozpoczęło w maju 2002r. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na wielu płaszczyznach w ramach działalności statutowej. Od 2003r. do chwili obecnej Stowarzyszenie wydaje bezpłatną gazetę Nasz Wspólny Powiat w nakładzie 3000 egzemplarzy. Zawiera ona najważniejsze informacje gospodarcze, kulturalne i sportowe z życia gmin i miast powiatu garwolińskiego. Gazeta wydawana jest dzięki współpracy z gminą Borowie, miastem i gminą Garwolin, gminami Miastków Kościelny, Trojanów, Żelechów. W 2004 roku rozpoczęło realizację projektu Centrum Informacji Lokalnej przy Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel kwotę 37 000 zł. Centrum Informacji Lokalnej jest miejscem, gdzie każdy mieszkaniec powiatu garwolińskiego może bezpłatnie skorzystać z Internetu, uzyskać informacje na różne tematy, rozwijać swoje zainteresowania informatyczne, historyczne, dziennikarskie. W Centrum Informacji Lokalnej działa również Powiatowy Zespół ds. Funduszy Strukturalnych. W jego skład wchodzą pracownicy gmin i miast powiatu, których zadaniem jest pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Osoby te podczas cotygodniowych spotkań rozwijają swoje umiejętności i rozwiązują problemy pojawiające się przy wykonywaniu ich trudnego zadania.
2005 rok jest dla Stowarzyszenia rokiem bardzo pracowitym. Realizowało bądź nadal realizuje wiele projektów z różnych dziedzin życia współpracując z lokalnymi samorządami, m.in.:
  1. Klub Pracy w Centrum Informacji Lokalnej szansą dla bezrobotnych. W ramach tego projektu przeszkolono w zakresie efektywnego poszukiwania pracy 44 osoby długotrwale bezrobotne z terenu powiatu garwolińskiego. Dzięki tym szkoleniom osoby bezrobotne nabrały pewności siebie, uwierzyły we własne możliwości, nauczyły się pisać dokumenty aplikacyjne. 7 osób z przeszkolonej grupy znalazło zatrudnienie, co jest dużym sukcesem. Na realizację tego projektu pozyskano 74.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Bądź sprawny przez cały rokbezpłatna nauka pływania dla uczniów klas I gimnazjów. Projekt ten ma na celu rozwój fizyczny młodych ludzi i zdobycie przez nich umiejętności pływackich. W 2005r. z tej formy pomocy skorzystało przeszło 1500 gimnazjalistów. Dzieci korzystały z basenów w Miętnem, w Górze Kalwarii i Kozienicach. Fundusze na realizacje tego projektu w wysokości 150 000 zł pochodziły z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2006 roku projekt jest kontynuowany dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Sportu i Kuratorium Oświaty.
  3. Stowarzyszenie jest współorganizatorem obchodów Dni Miasta i Powiatu Garwolińskiego. W bieżącym roku stowarzyszenie rozpoczęło organizację cyklicznej imprezy pod nazwą Mazowieckie Dni Kultury Muzycznej w Garwolinie.
  4. W czerwcu, co stało się już tradycją naszego powiatu, stowarzyszenie organizuje Regionalny Festiwal Piosenki Religijnej. W festiwalu udział bierze około 700 dzieci i młodzieży z terenu powiatu garwolińskiego. Koszt organizacji festiwalu wynosi około 14 000 zł. W 2006 roku był to już czwarty festiwal.
  5. Stowarzyszenie co roku organizuje Wyścigu Kolarskiego Dookoła Powiatu. W wyścigu bierze udział ponad 60 kolarzy amatorów. Średnio koszt takiej imprezy to ponad 10 000 zł rocznie.
  6. W miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu i w sierpniu Stowarzyszenie organizuje dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w mieście, bezpłatne, jednodniowe wycieczki w różne zakątki Polski.
  7. Stowarzyszenia jest inicjatorem organizowania bezpłatnych badań mammograficznych, badań słuchu i badań prostaty.
  8. Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji projektu "Przy wspólnym stole nasze tradycyjne biesiadowanie". Projekt realizowany jest wspólnie z miastem partnerskim Fürstenau. Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano z fundacji im. Stefana Batorego w wysokości 2500 E.
  9. Stowarzyszenie od sierpnia 2005r. realizowało projekt w ramach Pilotażowego programu Leader+. Projekt ten realizowany był na terenie 9 gmin. Było to możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Rolnictwa w wysokości 150 000 zł.
  10.Od listopada Stowarzyszenie rozpoczęło jako partner realizację projektu EQUAL, skierowanego do osób bezrobotnych i przedsiębiorców. Projekt ten będzie trwał 2 lata.
  11.W Centrum Informacji Lokalnej realizowany był projekt “Klub redakcyjny szansą dla młodych”. Jego celem było rozwijanie umiejętności dziennikarskich i humanistycznych wśród młodzieży. Na realizację tego celu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przeznaczyła dotację w wysokości 10 000 zł.
  12. Centrum Informacji Młodzieżowej – program finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 50 000 zł, realizowany w partnerstwie z miastem Garwolin oraz z Centrum Sportu i kultury w Garwolinie.
  13. Co roku Stowarzyszenie organizuje Wigilię dla osób samotnych. Opieką obejmuje około 70 osób samotnych i biednych.
  14. Stowarzyszenie prowadzi Klub Integracji Społecznej.

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia, w KRS jako organizacja pożytku publicznego. Na bieżąco współpracuje ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza, ze szkołami, z ośrodkami kultury, bibliotekami a także ośrodkami pomocy społecznej.

3 Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Oddział Garwolin Garwolin Organizuje szkolenia dla pracodawców, wspiera w prawnych ekspertyzach, inicjuje działania na rzecz aktywizacji przedsiębiorców, pomaga w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 08-400 Garwolin, ul. Kościuszki 53, tel. (025) 6823071 Posiada doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń, w organizowaniu dużych imprez masowych, w prowadzeniu dużych inwestycji
5 Ochotnicza Straż Pożarna Łaskarzew Stowarzyszenie ma doświadczenie w aktywizowaniu społeczności lokalnej, organizowaniu imprez masowych w swojej miejscowości oraz na terenie gminy i powiatu. Jest lokalną instytucją kultury. Na swoim terenie OSP jest inicjatorem wielu inwestycji, w których angażuje się bezpośrednio ludność wiejska
6 Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym 08-420 Miastków Kościelny Gmina prowadzi wiele inwestycji w postaci wodociągów, gazociągów, budowy dróg, modernizacji placówek oświatowych, budowy strażnic wiejskich. Inwestycje te prowadzone są z udziałem mieszkańców poszczególnych miejscowości. Organizuje wiele imprez masowych skierowanych do lokalnych społeczności.
7 Urząd Gminy Borowie 08-412 Borowie, ul. Sasimowskiego 2, tel. (025) 6859070 Gmina prowadzi wiele inwestycji finansowanych ze środków pozabudżetowych tj. środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków UE a także z własnych dochodów
8 Urząd Miasta i Gminy Żelechów 08-430 Żelechów, ul. Piłsudskiego Gmina prowadzi wiele inwestycji finansowanych ze środków pozabudżetowych tj. środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Urząd Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38 Gmina prowadziła i prowadzi wiele inwestycji finansowych - budowa hali sportowej, naprawa dróg, modernizacja placówek oświatowych oraz wodociągowanie gminy ze środków pozabudżetowych m.in. ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Totalizatora Sportowego w ramach Ustawy o grach losowych. W roku 2005 pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Wniosek do Funduszu Norweskiego na budowę oczyszczalni ścieków przeszedł wstępną ( formalną) weryfikację.

Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Pod Patronatem
Losowa Fotka
43
43
Spotkania Leadera
© Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego Wspólnota Powiatowa
PhpFusion wersja: 6.01.11, Stowarzyszenie Wspolnota Powiatowa